Startpagina / Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Bestellingen
1.1 Elke opdracht voor een levering of een bestelling wordt slechts definitief na ondertekening door de Klant en aanvaarding door de
Leverancier. De schriftelijke offertes van de verkoopagenten verbinden de Leverancier niet.
1.2 Alle aanbiedingen van de Leverancier zijn geldig gedurende 30 dagen. De bestellingen worden op basis van de door de Klant
gegeven informatie opgesteld. Indien voornoemde informatie onjuist en/of onvolledig zou blijken, behoudt de Leverancier zich het
recht voor om een aanvullende prijsberekening op te stellen.
1.3 Elke annulering van de bestelling door de Klant dient schriftelijk te gebeuren. Bij elke annulatie van de bestelling door de Klant, om
welke reden ook, is de Klant aan de Leverancier een forfaitaire vergoeding van ministens 20% van de afgesproken prijs
verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie. Ten dien einde behoudt de Leverancier eventuele
voorschotten ten titel van schadevergoeding. Bovendien behoudt de Leverancier zich het recht voor aanvullende vergoeding te
vorderen voor de schade die voorvloeit uit de annulatie.

2. Leveringen
2.1 De leveringstermijnen, zoals vermeld in de factuur, zijn niet bindend. Zij gelden slechts als aanduiding. Het niet naleven van de
vermelde leveringstermijnen kan in geen geval ingeroepen worden om schadevergoeding en/of verbreking van de overeenkomst
te bekomen.
2.2 Indien de goederen niet in ontvangst genomen worden door de Klant, zullen deze op kosten en op risico van de Klant opgeslagen
worden hetzij in de magazijnen van de Leverancier, waarvoor een stalling vergoeding verschuldigd is ten belope van 25,00 euro
per maand. Waarbij elk begin van een maand geldt als een volledige maand. In dit laatste geval worden de kosten verhoogd met
de transportkosten van de Leverancier.

3. Aanvaarding en verhaal
3.1 Alle verhalen vervallen indien de goederen reeds een verdere behandeling hebben ondergaan, indien blijkt dat de goederen op
verkeerde wijze werden aangewend of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van
de Leverancier. Ook in geval van laattijdige of weigering van betaling, vervallen alle verhalen.
3.2 Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat de Leverancier
slechts aansprakelijk gesteld kan worden ingeval van zware fout of opzet en voor zover het positieve bewijs geleverd wordt van
het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet voor een maximaal bedrag ten belope van het door de Klant betaalde
factuurbedrag met betrekking tot de desbetreffende levering. De leverancier draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid
voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, verhaal van derden e.d.

4. Filters
4.1 De aanbevolen vervanging van de filters zijn louter indicatief en kunnen op generlei wijze aanleiding geven tot enig verhaal.

5. Prijzen en facturatie
5.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW
5.2 Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit welke hoofde ook, die bij of na de levering zouden verschenen zijn, vallen
steeds ten laste van de Klant.

6. Betaling
6.1 Bij niet-betaling van een factuur binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum zal het bedrag van de factuur zonder voorafgaande
ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijsintresten a rato van 12% per jaar tot op de datum van de daadwerkelijk betaling.
Bovendien zal het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een
conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 75,00 euro, te vermeerderen met de
eventuele gerechts- of invorderingskosten, inclusief de honoraria van de advocaten.
6.2 Bij de betalingswijze op krediet is de Klant gehouden een krediet aan te vragen bij de instelling naar zijn/ haar keuze en het
volledige bedrag binnen 14 kalenderdagen door te storten op rekening van de Leverancier. Bij schriftelijke niet- aanvaarding van
de financieel instelling staat het de Klant vrij een andere betalingswijze met de Leverancier overeen te komen. Bij ontstentenis van
de volledige betaling binnen gestelde termijn of van enige overeenkomst onderling worden de geleverde goederen teruggenomen
onder de voorwaarden van het vermelde herroepingsrecht vermeerder met een schadevergoeding gelijk aan artikel 1.3.
6.3 Niet- betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enig formaliteit aanmaning, de opeisbaarheid van de alle overige niet-vervallen
facturen met zich mee.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Tot de volledige betaling van de prijs blijft de Leverancier eigenaar van de goederen die het voorwerp uitmaken van de huidige
factuur, hetgeen door de Klant wordt aanvaard. De Leverancier kan zijn eigendomsrecht uitoefenen, en de goederen
terugvorderen na eenvoudige ingebrekestelling. Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zal de Klant het risico dragen met
betrekking tot de geleverde goederen.
7.2 Garantie en service vervallen tot volledige betaling der geleverde goederen.

8. Overmacht
8.1 Toeval en/ of overmacht geven de Leverancier het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling of
om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn noch vergoeding.
8.2 In voorkomend geval kan de Leverancier bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van
haar verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de Klant hierdoor zou lijden.

9. Algemeen
9.1 De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de
overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.
9.2 De factuur en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de partijen omtrent het in de factuur
behandelde onderwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomsten.
9.3 De Klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.
9.4 Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voorvloeien. Alleen en
uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen en de Heer Vrederechter van het kanton Brasschaat zijn bevoegd om kennis te nemen
van elke eventueel geschil, waartoe de huidige voorwaarde aanleiding zouden kunnen geven.